9:38:00 AM
Ilmu fiqih adalah ilmu yang berhubungan dengan hukum halal, haram, mubah, dan makruh. setiap muslim harus mengetahui tentang benda-benda yang diperbolehkan dan tidak. untuk itu mari kita belajar ilmu fiqih sebagai dasar kita mengetahui hukum-hukum dalam agama islam. 

salah satu media dalam pembelajaran ilmu fiqih adalah kitab safinah. di dalamnya terdapat bab yang menjelaskan tentang tata cara bersuci, berikut ulasannya :

Syarat boleh menggunakan batu untuk beristinja atau bersuci ada delapan, yaitu:

1. Menggunakan tiga batu.
2. Mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut.
3. Najis tersebut tidak kering.
4. Najis tersebut tidak berpindah.
5. Tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis.
6. Najis tersebut tidak berpindah tempat istinja (lubang kemaluan belakang dan kepala kemaluan depan) .
7. Najis tersebut tidak terkena air .
8. Batu tersebut suci